Adoptuj psa ze schroniska
   
 
  Umowa

W dniu ……………. pomiędzy hotelem dla zwierząt „FIOŁKA” z siedzibą w SIERADZU, ul. Stodolniana 2, reprezentowanym przez p. Katarzynę Bartosińską, zwanym dalej „Hotelem”, a Panią/Panem ………………………………………………..…………………………………

zam. ………………………………………………………………..............................................

legitymującą/cym się dowodem osobistym nr …………………………………………...…….

zwaną/nym dalej „Powierzającym”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Powierzający oddaje pod opiekę Hotelu zwierze gatunku ………………………….. rasy ……………...………………… płci …………………..……, noszącego/cej imię …….…………………, numer tatuażu/chip’a ………..……………. na okres od ……………......................................... do ……………………………………………. .

2. Powierzający oświadcza, iż zwierze o którym/rej mowa w ust. 1, jest:

1) jego własnością,

2) własnością Pani/Pana …………………………………………………………...

 

zam. ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

telefon ………………………………………………...…………………………

3. Powierzający oświadcza, iż w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ma pełne prawo oddania zwierzęcia pod opiekę Hotelu, dane mu przez Właściciela psa oraz podpisania niniejszej umowy.

 

§ 2.

1. Powierzający oświadcza, iż oddawany pod opiekę Hotelu zwierze:

1) posiada aktualne szczepienia,

2) jest zabezpieczony przed kleszczami,

3) jest odrobaczony,

4) nie jest agresywny wobec ludzi oraz innych zwierząt,

5) nie ma cieczki.

2. Powierzający oświadcza, iż oddawany pod opiekę Hotelu zwierze jest:

1) zdrowy i nie wymaga specjalistycznej opieki,

3. Na okres pobytu w Hotelu Powierzający pozostawia:

1) książeczkę zdrowia zwierzęcia,

2) obrożę, smycz i kaganiec,

3) inne - jakie (np. legowisko, koc, miski, zabawki, karmę, lekarstwa) …………………………………………………………………………...…………

 

………………………………………………………………………...……………

§ 3.

1. Powierzający przekazuje zwierze pod opiekę Hotelu na warunkach, określonych w ofercie, zamieszczonej na stronie internetowej Hotelu.

2. Powierzający zna warunki w jakich będzie przebywało zwierzę, Hotel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane warunkami pobytu zwierzęcia.

3. Kojce dla psów są zadaszone, znajdują się na dworze budy są ocieplone lecz nie ogrzewane, pomieszczenie dla innych zwierząt jest wewnątrz budynku, nieogrzewane.

4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za skutki niekorzystnej pogody i jej wpływie na zwierzęta np.. choroby. Koszty leczenia ponosi Powierzający.

5. Strony ustalają, iż opieka, o której mowa w ust. 1, zostaje poszerzona o:

2

…………………………………………………………………………….......................

…………………………………………………………………………………………...

6. Koszt pobytu zwierzęcia w Hotelu w umówionym okresie został ustalony przez hotel i wynosi łącznie kwotę ………….......... PLN, słownie: …………………………………

 

…………………………………………………………………………….......................

7. Strony oświadczają, że kwota, o której mowa w ust. 3, została opłacona w następujący w dniu podpisania umowy i przyjęcia zwierzęcia do Hotelu.

 

§ 4.

1. W związku z zawarciem niniejszej umowy, Hotel zobowiązuje się do:

1) opieki nad zwierzęciem zgodnie z ofertą, o której mowa w § 3 ust. 1 i 2,

2) dołożenia wszelkich starań, by maksymalnie skrócić aklimatyzację zwierzęcia w Hotelu poprzez indywidualne go traktowanie, odpowiednią dawkę zabawy i pieszczot, a także zapewnienie kontaktów z innymi zwierzętami (jeśli będzie to możliwe),

3) przekazywania Powierzającemu okresowych informacji o pozostawionym zwierzęciu – zgodnie z obopólnymi ustaleniami,

4) żywienia zwierzęcia zgodnie według obopólnie ustalonych z Powierzającym zasad,

5) dbania o stan fizyczny i psychiczny powierzonego zwierzęcia, a w razie konieczności – otoczenia go opieką weterynaryjną, powiadamiając niezwłocznie o tym fakcie Powierzającego na podany w Formularzu Zgłoszeniowym, numer telefonu. Koszty takiej opieki, w tym także koszty transportu do weterynarza prowadzącego, pokrywa Powierzający,

6) podawania – jeśli taka konieczność zachodzi - przepisanych przez lekarza weterynarii lekarstw.

2. W związku z zawarciem niniejszej umowy, Powierzający zobowiązuje się do:

1) poinformowania Hotelu o aktualnym stanie zdrowia przekazywanego zwierzęcia, a także podaniu środków na odrobaczenie i zabezpieczenie przed kleszczami – by uniknąć ponownego podania tych środków,

2) poinformowania Hotelu o charakterze przekazywanego zwierzęcia, co pozwoli na ograniczenie/uniknięcie ewentualnych konfliktów z ludźmi i innymi zwierzętami,

3) przekazania Hotelowi różnego rodzaju wskazówek, które Powierzający uzna za istotne,

4) uregulowania płatności zgodnie z § 3 ust. 4 do niniejszej umowy bądź indywidualnymi ustaleniami z Hotelem,

5) odebrania zwierzęcia z Hotelu w określonym w umowie terminie.

6) odbiór zwierzęcia możliwy jest od poniedziałku do piątku w godz. 10 – 18, natomiast w soboty i niedziele w godzinach 11 – 17. W przypadku nie odebrania zwierzęcia w wyżej wymienionych godzinach Powierzający ponosi koszt pobytu zwierzęcia na kolejną dobę.

3. W przypadkach losowych, powodujących niemożność odebrania przez Powierzającego zwierzęcia w określonym w umowie terminie, Powierzający upoważnia do odbioru z Hotelu zwierzęcia p. …………………………… …………………………………, zam. w ……………..………………………………..

 

……………………………….…………………………………………………………,

tel. nr……………………………….., legitymującą/ego się dowodem osobistym nr

………………………………… . 3

§ 5.

1. Ustalony w niniejszej umowie termin pobytu zwierzęcia w Hotelu może być – za zgodą Hotelu – zmieniony.

2. W przypadku skrócenia terminu pobytu, Powierzający jest zobowiązany zapłacić pełną kwotę, o której mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy

 

W przypadku wydłużenia – za zgodą Hotelu – terminu pobytu, Powierzający jest zobowiązany do przekazania na konto Hotelu w Banku PKO SA I oddz. Sieradz nr konta 08124032751111001044436644

3. uzgodnionej, pełnej kwoty za okres przedłużenia pobytu w Hotelu.

4. Kwotę, o której mowa w ust. 3, Powierzający jest zobowiązany przekazać w ciągu 2 dni roboczych od uzyskania zgody Hotelu.

5. W przypadku, gdy Powierzający:

1) nie przekaże pełnych wpłat, o których mowa w ust. 2, 3 i 4,

2) nie będzie się kontaktował z Hotelem w sprawie przedłużenia pobytu zwierzęcia oraz nie będzie odpowiadał na telefony Hotelu,

3) okaże się, że podany w Formularzu Zgłoszeniowym telefon jest nieaktualny, a Powierzający go nie zaktualizował,

4) Powierzający, bądź upoważniona przez niego w § 4 ust. 3 osoba/osoby – bez powiadamiania Hotelu i dopełnienia wymogów, o których mowa w ust. 3 i 4, nie odbierze zwierzęcia w ciągu tygodnia po upływie terminu odbioru, określonego w niniejszej umowie,

 

Strony ustalają, iż zastosowanie znajduje § 6 niniejszej umowy.

§ 6.

1. W sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy, Powierzający zrzeka się na rzecz Hotelu wszelkich praw do zwierzęcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

2. W przypadku sprzedaży wówczas wymienionego w ust. 1 zwierzęcia, przekazania go do schroniska bądź rozporządzenia nim przez Hotel w inny sposób, Powierzający oświadcza, iż nie będzie zgłaszał w stosunku do Hotelu żadnych roszczeń.

 

§ 7.

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem …………………………………………....

2. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron..

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

4. Powierzający potwierdza iż zapoznał się z treścią niniejszej umowy oraz potwierdza zgodnośc danych w niej umieszczonych

 

………………………………………. …………………………………….

(Powierzający) (Hotel


"Za pieniądze możesz kupić psa, ale nie machanie jego ogona" - Anonim
 
Reklama
 
Bezposredni kontakt
 
Katarzyna Bartosińska tel.660400141
Jarosław Bartosiński tel. 605080506
Adres
 
98-200 Sieradz , ul. Stodolniana 2
 
mikagum@gmail.com
Samoobsłgowe myjnie w Polsce
 
Na dzień dzisiejszy w Polsce działają
już 3 myjnie w:

* Koninie
* Zgierzu
* Szczecinie
Nasza myjnia to pierwsza myjnia w Polsce posiadająca VI program - nakładanie odżywki przeciw pchłom i kleszczom.
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 32312 odwiedzający (82352 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Każdy kto zabierze pieska ze schroniska może go bezpłatnie umyć na naszej myjni dla psów.